O NAMA

O NAMA

Grupa za razvoj ekološke svesti – GRES, je nepolitička, nevladina i neprofitna nacionalna organizacija, osnovana 2009. godine, sa misijom da svojim delovanjem doprinese očuvanju i unapređenju kvaliteta životne sredine i utiče na podizanje nivoa javne svesti i znanja o važnosti poštovanja principa održivog razvoja u Republici Srbiji.

Organizacija  okuplja iskusan tim priznat u stručnom okruženju, koji planira da svoju misiju ostvari putem sledećih aktivnosti:

  • Podizanje ekološke svesti, kulture, navika i odgovornosti kod građana, donosioca odluka, predstavnika privrede i posebno kod dece i mladih;
  • Unapređenje kvaliteta životne sredine i očuvanje prirodnog nasleđa;
  • Promovisanje principa racionalnog korišćenja prorodnih resursa i održivog razvoja;
  • Promovisanje korišćenja nezagađujućih i obnovljivih izvora energije;
  • Promovisanje važnosti očuvanja javnog zdravlja stanovništva
  • Promovisanje principa ravnomernog regionalnog razvoja Republike Srbije kroz projekte razvoja ekoturizma, organske poljoprivrede i unapređenja kvaliteta života na selu;
  • Saradnja sa drugim vladinim i nevladinim organizacijama u zemlji i u svetu koje se zalažu za iste ciljeve;
  • Promovisanje gore navedenih načela kroz izdavanje popularnih i stručnih publikacija i filmova, kao i kroz organizovanje tribina, seminara, savetovanja i kreativnih radionica;
  • Pokretanje i realizacija konkretnih projekata usmerenih na unapređenje kvaliteta životne sredine, očuvanje biodiverziteta i skladnog socioekenomskog razvoja.

GRES trenutno ima desetak članova – osnivača, (biologa, lekara, ekonomista, inženjera, profesora) i desetak volontera koji su spremni da svoju energiju i profesionalno iskustvo angažuju na realizaciji projekata iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja. Rukovodstvo GRESa je tokom tri godine pre osnivanja uspešno vodilo NVO Centar za očuvanje biodiverziteta i održivi razvoj Ecolibri – Bionet kao autori, menadžeri i koordinatori desetak različitih projekata sa ukupnim budžetom od preko 100.000 €.

Članovi smo mreže nevladinih organizacija Natura 2000 i potpisnici Memoranduma o saradnji organizacija civilnog društva i Ministartstva zaštite životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije.

 

Prva registracija: broj 130-024-00-00757/2009-07 od 22. 06. 2009. kod Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Republike Srbije

Važeća registracija: broj BU 9984/2011 od 12. 04. 2011. kod Agencije za privredne registre Republike Srbije

PIB 106272329

Matični broj 17754572

Delatnost udruženja 9499